Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по латински език

 Програмата по латински език в Езиков център WORDS, Бургас, засяга следните следните модули:

 • Начален
 1. Азбука. Фонетични особености. Ударение. Дължина на гласните. Произношение. Кратки и дълги срички. Alphabetum. Phonetica: vocales, consonants. Quantitas vocalium. Accentus. Quantitas syllabae.
 2. Лексикален елемент: Поздрави и пожелания. Местожителство.
 3. Морфология – род и число. Morphologia. Genus et numerus.
 4. Числителни бройни. Numeralia cardinalia.
 5. Числителни редни. Numeralia ordinalia.
 6. По-известни числителни наречия, използвани в практиката. Numeralia adverbia (semel, bis, ter, quater)
 • Склонения на съществителни и прилагателни. Declinationes substantivi et adiectivi. Съществително име. Nomen substantivum.
 1. Първо склонение. Declinatio prima.
 2. Второ склонение. Declinatio secunda.
 3. Трето склонение – консонантно, вокално и смесено. Declinatio tertia – consonans, vocalis, mixta.
 • Лексикален елемент – илюстрация с по-известни сентенции и пословици. Exempla: sententiae, proverbii.
 1. Четвърто склонение. Declinatio quarta.
 2. Пето склонение. Declinatio quinta.
 • Сентенции и кратки изречения. Exempla: sententiae, phrases breves.
 1. Прилагателно име. Nomen adiectivum.
 2. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните. Gradus comparationis et gradus superlativus adiectivi.
 • По-важни особености и приложения на падежите. Casus. Magis particularites et aplicationes casi.
 1. Именителен падеж. Nominativus.
 2. Родителен падеж. Genitivus.
 3. Дателен падеж. Dativus.
 4. Винителен падеж. Accusativus.
 5. Творителен падеж. Ablativus.
 6. Звателен падеж. Vocativus.
 • Глагол. Verbum.
 1. Спомагателен глагол „ съм „. Verbum auxiliare “ sum “.
 2. Склонение. Сегашно време – изявително наклонение. Coniugatio. Indicativus praesentis.
 3. Повелително наклонение. Imperativus.
 4. Особености на словореда – място на глагола в изречението. Particularites ordinis verbi: location verbi in sententiae.
 5. Подчинително наклонение – сегашно време. Coniunctivus praesentis.
 6. По-известни сентенции. Sententiae notae.
 • Местоимения. Pronomina.
 1. Лични местоимения. Pronomina personalia.
 2. Притежателни прилагателни и местоимения. Adiectivi et pronomina possessivi.
 3. Показателни местоимения. Pronomina indicativa.

   


Предстоящи курсове

Запитване за курс