//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по гръцки език

Програмата по общ гръцки език в Езиков център WORDS, Бургас, е планирана за 4 нива, както следва:

Първо ниво: Азбука, фонетични упражнения, диалози, лични, показателни и притежателни местоимения, съществителни имена, падежи, глаголи в сегашно време - I спрежение, числителни имена, прилагателни имена. Лексика - около 1000 думи.

Второ ниво: Диалози и свободни текстове, минало време на глаголите от I спрежение, наречия за място, време и начин, падежни форми на личното местоимение, глаголи от второ спрежение, минало несвършено и бъдеще време на глаголите, наклонения на глаголите. Лексика - около 3000 думи.

Трето ниво: Свободни текстове, неопределителни и относителни местоимения, наклонения на глаголите от II спрежение, степени на прилагателните и наречията, сложни глаголни времена, неправилни глаголи, причастия. Лексика- около 3000 думи.

Четвърто ниво: Свободни текстове, страдателен залог на глаголите, някои особени форми на съществителните, някои особени форми на прилагателните, неправилни глаголи, аритметични действия и геометрични фигури. Лексика - около 4,500 думи.

След всяко ниво се провежда обобщаващо упражнение.


Предстоящи курсове

Запитване за курс