Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Пткриийте света на чуждите езици!

Общ курс по нидерландски език

Учебният процес в Езиков център WORDS, Бургас, на първо ниво по нидерландски език (холандски език) се осъществява в продължение на 50 учебни часа по модерната комуникативна учебна програма за изучаване на нидерландски език от чужденци Contact!, автори Elizabeth de Leeuw, Perta Roël, Annemarie Cornax, която се състои от учебник, учебна тетрадка и малък речник, както и компактдискове, които ще се слушат в часовете по комуникация. В процеса на обучение по нидерландски език (холандски език) за първо ниво курсистите ще усвоят следните граматични особености на езика:

 • Азбука, фонетични особености на езика
 • Лични местоимения
 • Спрежение на глаголите в сегашно време,  особености на дифтонгите
 • Спрежение на спомагателните глаголи hebben, zijn
 • Сегашно време
 • Образуване на въпросителни и отрицателни изречения
 • Словоред в главните, подчинените и въпросителните изречения
 • Числата: числителни бройни, числителни редни
 • Образуване на пълен и непълен член на съществителните имена
 • Образуване на множествено число
 • Модални глаголи: moeten, mogen, willen, kunnen, zullen, gaan
 • Отрицание
 • Склонение на прилагателните имена
 • Подчинени изречения
 • Императивна форма
 • Ползване на наречия за време, място и начин

Учебният процес на първо ниво включва освен изучаването на лексика и граматика и  часове по комуникация, при които курсистите ще усвоят комуникативни умения и познания при ежедневни ситуации:

 • Как да се представим
 • Как да разкажем за себе си
 • Ситуации при подаване на документи
 • Как да попълним формуляр
 • Времето
 • Часовника
 • Дните от седмицата
 • Месеци
 • Сезони
 • Ситуации в ресторант
 • Храни и напитки
 • Хобита
 • Свободно време

Паралелно с това курсистите ще се запознаят с учебната програма по чуждо езиково обучение по нидерландски за чужденци Code 1, автори Folkert Kuiken, Alice van Kalsbeek, който включва учебник и учебна тетрадка и който е разделен на петнадесет теми, включващи следните предложения: време, храна и напитки, как живеят холандците, пътувания и маршрути, облекло и външен вид, забавление, в магазина, услуги, здравеопазване, приятели, семейство и семейни отношения, училище, изкуство работа, новини. Материалът се състои от кратки лекции, последвани от въпроси и задачи. 


Предстоящи курсове

Запитване за курс