//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по румънски език

След влизането на България и Румъния в Европейския съюз, започна да се усеща все по-нарастващата необходимост от изучаване на румънския език. Той произхожда от латински и има много общи лингвистични характеристики с останалите романски езици. Поради тази причина, ако сте учили френски или италиански, ще срещнете много познати думи по време на обучението си.

В много отношения, румънската граматика е близка до българската и това прави по още по-лесен самия процес на изучаване на чуждия език. По време на  курса, ще усвоите както говоримата, така и писмената форма на румънския език. Наблегнато е на развиване на умението да използвате езика в различни ежедневни ситуации. 

В края на всеки урок, ще срещнете примери,  илюстриращи употребата на различните граматични конструкции. В целия курс са включени над 2500 думи от най-често използваната лексика в разговорния румънски.Разработено съдържание на учебния материал по румънски език, разпределен по нива: 

Обучението по румънски език е структурирано е в 4 нива – Начално, Основно, Междинно и  ниво Напреднали.  

Всички те имат за цел постигане на възможността за комуникация чрез интерактивност. 

Името на учебната система, по която се работи в Езиков център WORDS, Бургас, се нарича "Научи румънски" на издателство HODDER & STOUGHTON - от Денис Делетант и Иван Алуксандреску.

 

Ниво 1 - Начално (Нулево ниво, предназначено за начинаещи)

 
Това ниво е предназначено за напълно начинаещи курсисти, без никакви  познания по румънски език. 
 
Учебният материал е разделен на 2 секции:
Първата  секция акцентира върху въвеждане на базисните форми на ежедневна комуникация, запознанства, поздрави, разиграване на основни ситуационни модели.
Втората секция включва описание на граматиката, диалози, употребата на някои предлози с неопределена форма на съществителни имена, лични местоимения, основни глаголи и различните им спрежения, прилагателни, бройните числа.
 

Ниво 2 - Основно ниво

 
Лексикални единици:
 
В това ниво се въвежда основна лексика, разпределена в следните теми: лични имена, поздрави, запознанства, цифри, тел.номера, мейли, адреси, лична информация, професии, държави, световни езици, членове на семейството, ежедневни дейности, конструкция за въвеждане на час, бит и семейство, основни наречия, цветове, описание на външен вид, метеорологично време, почивка, основни храни и напитки, месеци, дни от седмицата, хобита, промени, цени, директно и онлайн пазаруване, съвременни технологии.
 
Граматични единици:
 
Определителни, неопределителни членове, възвратни глаголи, подчинително наклонение, бъдеще време, родително-дателния падеж на съществителните, дните от седмицата и месеците, предлози за място, разкази за миналото, използване на местоименията за притежание, определителен член, предаване на чужди речи- непряка реч, показателни местоимения, лични местоимения във винителен падеж, различни форми на бъдеще време.
 
 

Ниво 3 - Междинно Ниво 

 
Предназначено е за хора с известни граматични и лексикални познания, които желаят до обогатят речниковия си запас и да развият практическата насоченост на владеене на езика чрез редица ситуационни модели. Преговарят се граматичните конструкции, усвоени от предишните нива и се въвеждат нови.
 
Граматични и лексикални особености:
 
Минало несвършено време, лични местоимения в дателен падеж, думите “всичко и всеки”, допълнения за употребата на личните местоимения в дателен падеж, условно наклонение, отрицателни местоимения, лични местоимения, изразяване за притежание, относителни местоимения, имена на градове, държави и реки, употребата на прилагателни имена пред съществителни, степени на сравнение, страдателен глагол. 
 

Ниво 4 - Ниво Напреднали

 
Целта на това ниво е да усъвършенства умението за свободна комуникация на по-висок стил. Набляга се на умението за водене на дискусии, засягащи съвременни теми, подходящи, както за възрастни, така и за по-млади курсисти. Лексиката се обогатява със специфична терминология, в зависимост от конкретната Ви професионална или лична среда. Добавят се текстове за четене и слушане с по-голяма трудност, което е предизвикателство да тествате всички получени знания през нивата, преминати дотук.
 
Граматични единици в ниво Напреднали 
 
В това ниво ще научите как да търсите медицинска помощ, да давате заповеди, ще се запознаете с употребата на местоименията „един, друг, всеки”, ще научите допълнителни изрази за време, употребата на să, уотребата на ре, числителните редни, употреба на инфинитив, възвратни глаголи, деепричастие, минало предварително време, изразяване на възможност и вероятност, предлози за място.

Предстоящи курсове

Запитване за курс