Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Курсове по математика за кандидат-гимназисти

Програмата, заложена в курсовете по математика за кандидат-гимназисти, в Езиков център WORDS, Бургас, включва:

Числа. Алгебра
 

 • Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
 • Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства;
 • Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
 • Разлагане на многочлени на множители;
 • Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
 • Модулно линейно уравнение;
 • Линейни неравенства с едно неизвестно, и свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.
 • Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно;
 • Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно


Фигури и тела. Измерване
 

 • Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
 • Успоредни прави – признаци и свойства;
 • Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
 • Еднакви триъгълници;
 • Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
 • Равнобедрен триъгълник;
 • Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник;
 • Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
 • Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;
 • Трапец. Равнобедрен трапец.
 • Лице и периметър на равнинни фигури;
 • Сбор от ъгли (вътрешни и външни) в многоъгълник;
 • Правоъгълна координатна система;
 • Елементи и свойства на ръбести тела.


Логически знания. Моделиране
 

 • Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.
 • Отношения и пропорции;
 • Средноаритметично на две и повече числа;
 • Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация.

Предстоящи курсове

Запитване за курс