Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Курсове по висша математика

Програмата, заложена в курсовете по висша математика, в Езиков център WORDS, Бургас, включва:

Линейна алгебра
 

 • Детерминанти – детерминанти от втори, трети ред. Адюнгирано количество. Основни свойства на детерминантите
 • Матрици. Действия с матрици
 • Обратна матрица
 • Ранг на матрица
 • Матрични уравнения
 • Системи линейни уравненния – Теорема на Крамер. Теорема на Руше. Метод на Гаус.


Аналитична геометрия
 

 • Вектори – колинеарни и комплатарни вектори. Деление на отсечка в дадено отношение. Скаларно произведение. Разтояние между две точки. Дължина на вектор. Ъгъл между два вектора. Векторно произведение
 • Уравнения на права – Общо уравнение на права в равнина. Уравнение на права през една точка и декартово уравнение на права. Уравнение на права минаваща през две точки. Отрезово уравнение.
 • Взаимно положение на две прави. Пресичане на прави.
 • Криви от втора степен – Окръжност. Елипса.Хипербола. Парабола.


Финансова математика
 

 • Лихва
 • Дисконт (Сконто)
 • Анюитет


Диференциално смятане на функция на една променлива
 

 • Производна и диференциал на функция – Теореми за производни на функции. Производни на тригонометрични и обратните тригонометрични функции. Производна на константа, логаритмична, показателна и степенна функция. Производни от по – висок ред.
 • Правило на Лопитал
 • Граници на функции. Теореми за граници
 • Изследване на функция – Монотонност и екстремум. Граници и асимптоти. Изпъкналост. Вдлъбнатост. Инфлексия. Пълно изследване и графика на функция


Диференциално смятане на функция на две и повече променливи
 

 • Частни производни
 • Диференциал – пълен диференциал
 • Градиент на функция
 • Екстремум. Условен екстремум.


Интегрално смятане
 

 • Неопределен интеграл – Непосредствено интегриране. Интегриране чрез преозначаване на аргумента. Смяна на променливите (Субституция). Интегриране чрез внасяне под знака на диференциала. Интегриране по части.
 • Определен интеграл (Риманов интеграл) – Формула на Нютон – Лайбниц. Изчисляване на определени интеграли посредством неопределени. Смяна на променливите. Интегриране по части при определени интеграли. Изчисляване на лица на равнинни фигури, дължини на равнинни дъги и обеми на тела посредством определени интеграли.
 • Несобствен интеграл
 • Многократни интеграли


Обикновени диференциални уравнения – Обикновени диференциални уравнения с отделящи се променливи. Хомогенни диференциални уравнения от първи ред. Линейно диференциално уравнение от първи ред.

 

Теория на вероятностите – Вероятност и случайни величини. Математическо очакване. Дисперсия. Средноквадратично отклонение.

 

Линейно програмиране
 

 • Каноничен вид на за дачата на линейно програмиране. Симплекс метод. Етапи и алгоритъм на симплекс метода. Попълване на нова симплекс таблица.
 • Метод на изкуствения базис (М – метод)
 • Транспорна задача – формулиране и математически модел. Метод на северозападния ъгъл. Метод на минималния елемент. Критерии за оптималност. Подобряване на опорния план. Изграждане на транспортна задача.

Предстоящи курсове

Запитване за курс