//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по математика за ученици след 5-ти клас

Курсът по математика за ученици след 5-ти клас, в Езиков център WORDS, Бургас, разглежда следната програма за подготовка:

МАТЕМАТИКА за 5-ти КЛАС

1. Естествени числа – събиране, изваждане, умножение и деление на естествени числа. Числов израз. Решаване на текстови задачи.
2. Делимост – кратно и делител на естествено число. Прости и съставни числа. Делимост на сбор. Признак за делимост на 2, 3 и на 5. Общ делител и най-голям общ делител на естествени числа. Общо кратно и най-малко общо кратно.
3. Десетични дроби - събиране, изваждане, умножение и деление на десетични дроби. Смятане с калкулатор.
4. Отсечка. Правоъгълник. Квадрат. Лице на правоъгълник и квадрат.
5. Обикновени дроби – правилни и неправилни. Събиране, изваждане, умножение и деление на обикновени дроби. Основни свойства и действия с дроби. Процент.
6. Основни равнинни фигури – триъгълник, успоредник, трапец, окръжност, разтояние от точка до права. Лице на триъгълник,правоъгълен триъгълник,  успоредник, трапец и окръжност.

МАТЕМАТИКА за 6-ти КЛАС

1. Рационални числа – положителни и отрицателни числа. Абсолютна стоност(модул). Правоъгълна координатна система. Събиране, изваждане, умножение и деление на рационални числа.
2. Пропорции – същност, свойства и приложение на пропорциите. Права и обратна пропорционалност.
3. Ръбести тела – Правоъгълен паралелепипед. Куб. Права призма. Пирамида. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед, права призма и пирамида.
4. Валчести тела – Прав кръгов цилиндър. Обем на цилиндър. Прав кръгов конус. Обем на конус. Сфера. Лице на сфера. Кълбо. Обем на кълбо.
5. Уравнения и неравенства с едно неизвестно. Правила за решаване и свойсва.
6. Степенуване.


Предстоящи курсове

Запитване за курс