Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по английски език

Учебна система за общ курс по английски език:

Обучението по английски език за възрастни в  Езиков център WORDS, Бургас се осъществява по една от най-новите учебни системи - LIFE, на издателство National Geographic Learning. Учебникът е изцяло насочен към развиването на разговорни комуникативни умения и се фокусира върху обогатяването на лексика и граматика, полезна за общуване върху актуални и необходими теми в ежедневието. Базиран изцяло върху най-интересното съдържание от National Geographic Channel, учебникът превръща обичайния процес на учене в едно вълнуващо приключение, съпроводено с много интересни снимки, видео и статии. Всичко това провокира въображението и мисълта на курсистите по време на всеки урок и улеснява пътя към приятното потапяне в необятния свят на английския език. Учебната система съдържа DVD с видео уроци в края на всяка тема, а официалният сайт на LIFE предлага много онлайн ресурси за допълнителни занимания на курсистите.

Нива на обучение /общ курс по английски език/:

Езиковият курс по английски език е в шест нива – Beginner /А1/, Elementary /А2/, Pre-Intermediate /B1/, Intermediate /B1+/, Upper-Intermeadiate /B2/, Advanced /C1/. Нивата съответстват на шестте нива на езикова компетенция от А1 (начално) до C1 (експерт), съгласно Европейската езикова рамка  (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Обучението за придобиване на най-високото ниво C1 e конкретна подготовка за сертификатните изпити на Cambridge (FCE, CAE)

Продължителност на едно ниво /общ курс по английски език/:

Продължителността на всяко ниво е два месеца  при седмична заетост три пъти по два учебни часа, или два месеца и половина при седмична заетост два пъти по два часа.
Продължителността на един  учебен час в Езиков център WORDS, Бургас е 40 минути.

По време на часовете по английски език, в Езиков център WORDS, Бургас се работи и с различни допълнителни аудио и видео материали, които допълнително улесняват процеса на обучение. При всеки урок се практикуват реални комуникативни ситуации с въведената нова лексика, с цел пресъздаване на възможни ситуации от ежедневието. По време на курса се провеждат текущи проверки, които са полезен индикатор, както за самите обучаващи се, така и за преподавателите, за да може да обогатяват и насочват в най-правилната посока процеса на обучението.

Разработено съдържание на учебния материал по английски език, разпределен по нива:
 

1. Beginner  (А1)

За кого е подходящо ниво Beginner?

Това ниво е предназначено за напълно начинаещи курсисти, без никакви познания в езика. Балансирано се поставят основите на четирите речеви умения – четене, писане, слушане, говорене. Всеки час е съпроводен с допълнителни аудио-визуални помощни средства. Учебният материал е разпределeн в  12  урока. В началото на всяко занятие се преговарят и затвърждават основните граматични и лексикални конструкции от предишната тема.

Лексикални единици в ниво Beginner:

В това ниво се въвежда базисна лексика, разпределена в следните теми: лични имена, поздрави, запознанства, цифри, телефонни номера, писма, адреси, лична информация, професии, държави, световни езици, членове на семейството, ежедневни дейности, конструкция за въвеждане на час, бит и семейство, основни наречия, цветове, описание на външен вид, метеорологично време, почивка, основни храни и напитки, месеци, дни от седмицата, хобита, промени, цени, директно и онлайн пазаруване, съвременни технологии, наемане на хотелски стаи, специални поводи, спортни събития, покупки на билети.

Граматични  единици в ниво Beginner:
 

 • Определителни, неопределителни членове (“a”, “an”, “the”)
 • Лични,притежателни и показателни местоимения
 • Глаголът „съм”- положителна, отрицателна и въпросителна форма (“to be”)
 • Образуване на множествено число
 • Образуване на притежание
 • Предлози за място, въпросителни думи
 • Употреба на глаголите „харесвам“ и „не харесвам“ ( „like”, „dislike”)
 • Въвеждане на основни съюзи
 • Глаголът „имам” (“have”)
 • Сегашно просто време (Present Simple Tense) – отрицателна, положителна, въпросителна форма
 • Модалният глагол ”мога” (“can”)
 • Императив (заповедни форми)
 • Сегашно продължително време (Present Progressive Tense) – отрицателна, положителна и въпросителна форма
 • Минало просто време на глагола ”съм” („was“, „were“)
 • Образуване на минало време на правилни и неправилни глаголи
 • Форма за изразяване на наличност, съществуване („there is“, „there are“)
 • Сегашно продължително време (Present Progressive Tense) със значение на бъдещи намерения
   

2. Elementary Level (A2)

За кого е подходящо ниво Elementary?

Това ниво е предназначено за хора със слаба езикова компетенция по английски език. Въвеждат се основни грамaтични единици (виж граматично съдържание по-долу). Част от материала е преговорен, тъй като вече е усвоен от предишното нулево ниво. Целта е лексикално и граматично обогатяване, както  и практически упражнения. Разиграват се ситуационни модели, нaбляга се на умението за справяне безпроблемно в ежедневни реални ситуации и плавно преодоляване на езиковата бариера.

Лексикални единици в ниво Elementary:

Тематиката, включена в нивото обхваща: (преговор на членове на семейството, дни от седмицата, месеци от годината, професии и занимания, дрехи, пейзажи, природни описания), туристически атракции и забавления, свободно време, пътуване, храни и напитки, пазаруване, обучение, изразяване на планирани бъдещи действия, лексика, свързана с различни видове празненства, даване на инструкции, основни предлози за място, цифри и дати, предмети от бита и домакинството, почивни дни, навици, цветове, съвременни технологии, видове места за живеене, поръчки в хранителни заведения, организиране на презентации.

Граматични единици в ниво Elementary:
 

 • Лични местоимения (преговор)
 • Глаголът  “to be” /“съм”/ – положителна, отрицателна, въпросителна форма (преговор)
 • Сегашно просто време (преговор)
 • Броими и неброими съществителни имена
 • Модалните глаголи „can”, “should”, “might”
 • Сегашно продължително време за изразяване на бъдещи намерения
 • Изразяване на бъдеще време с конструкцията – “to be going to”
 • Глаголът ”like” („харесвам”) – граматическа и лексикална употреба
 • Минало просто време (Past Simple Tense) – правилни и неправилни глаголи
 • Минало продължително време (Past Continuous Tense)
 • Степенуване на прилагателни имена
 • Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)
 • Бъдеще просто време („will, won’t”)
   

3. Pre-Intremediate Level (B1)   

За кого е подходящо ниво Pre-Intermediate?

Предназначено за хора с известни граматични и лексикални познания, които желаят до обогатят речниковия си фонд, да развият практическата насоченост на владеене на езика чрез различни ситуационни модели. Преговарят се граматичните конструкции, усвоени от предишните нива и се въвеждат по-задълбочени такива.

Лексикални единици в ниво Pre-Intermediate:

Тематиката, съдържаща се в това ниво обхваща следните области: приятели и семейство, главни културни исторически събития, лични и национални празници, финанси, изкуства и занаяти, комуникация, животински свят, свободно време, филми, начини за ежедневна комуникация, терминология, свързана с водене на телефонни разговори, академичен опит, образование, пазаруване, хотели и други места за отсядане, метеорологични термини, професии, пазаруване.

Граматични единици в ниво Pre-Intermediate:
 

 • Преговор на сегашно просто време, минало просто време, сегашно перфектно време
 • Минало продължително време (Past Progressive Tense)
 • Конструкцията за изразяване на навици в миналото – used to
 • Преговор на модалните конструкции („can“, „may“, „might“, „must“, „should“)
 • Страдателен залог (Passive Voice)
 • Подчинени условни наклонения - нулев, първи и втори вид ( „If…“)
 • Относителни местоимения („which“, „who“, „that“)
 • Конструкции за изразяване на бъдеще време
 • Минало перфектно време (Past Perfect Tense)
 • Употреба на наречия в английския език
 • Изразяване на необходимост („have to“)
 • Статични глаголи
 • Употреба на герундий и инфинитив
 • Сегашно перфектно продължително време (Present Perfect Continuous)
 • Бъдеще просто време
 • Броими и неброими съществителни
 • Определителни и неопределителни членове
 • Пряка и непряка реч
 • Конструкцията „used to”
 • Степенуване на прилагателни имена
   

4. Intermediate Level (B1+)

За кого е подходящо ниво Intermediate?

Целта на това ниво е да доразвива умението за свободна комуникация на по-висок стил и е подходящо за пътуващи хора, които имат редовен контакт с англоговорящи. Набляга се на умението за водене на дискусии, засягащи съвременни теми, подходящи за хора на всички възрасти.

Лексикални единици в ниво Intermediate:

Тематиката, съдържаща се в това ниво, обхваща следните области: видове къщи и помещения за живеене, мебели, частна собственост, части на тялото, здравословни проблеми, изкуство, образование, брак и семейни отношения, политика, занимания и работа, музика, мода, спорт и хоби, лексика, свързана с метеорологични явления, околна среда, здраве и поддържане на форма, обществени услуги, транспорт и видове пътувания, пазаруване, храна, образование и технологии, престъпност, кино, медии, бизнес комуникация, различни видове храна и ресторанти, основни ситуации в банка, кариера и образование.

Граматични единици в ниво Intermediate:
 

 • Преговор на всички времена
 • Страдателен залог
 • Бъдеще просто, бъдеще продължително и бъдеще перфектно време (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Tense)
 • Бъдеще продължително време (Future Progressive Tense)
 • Пряка и непряка реч
 • Условни изречния – трети вид
 • Конструкциите „could have” и „should have”
 • Каузативна конструкция
 • Герундий и инфинитив (-ing)
 • Отворени въпроси
 • Начини за даване на съвет
 • Индиректни въпроси
 • Употреба на основни глаголи за необходимост  („allow“, „let“, „make“)
 • Конструкции за хипотеза в настоящето и миналото ( „I wish“, „If only“)
 • Фразеологични глаголи
 • Употреба на количествени прилагателни („few“, „little“, „enough“)
 • Употреба на сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)
 • Спомагателни глаголи
 • Възвратни местоимения
   

5. Upper-Intermediate Level (B2) и Advanced (C1)

За кого са подходящи тези нива?

Тези нива са стабилна база за продължаване на подготовката Ви за изпитите на Cambridge- FCE и CAE. Тe затвърждават всички лексикални, граматични понятия, усвоени до този момент. Добавят се текстове за четене и слушане с по-голяма трудност, което е предизвикателство, тествайки всички получени знания, през нивата, преминати дотук.

Граматични единици в ниво Upper-Intermediate:
 

 • Конструкции за изразяване на навици в настоящето и миналото
 • Прилагателни и наречия
 • Конструкции с „so”, “if” и “to” за изразяване на цел
 • Въпроси с „нали” (Tail Questions)
 • Употреба на инфинитив
 • Конструкции за изразяване на сигурност, несигурност
 • Степенуване
 • Сегашно перфектно просто и продължително време (Present Perfect Simple & Continuous)
 • Минало перфектно просто и продължително време (Past Perfect Simple & Continuous)
 • Условни изречения oт смесен тип
 • Неброими съществителни имена
 • Инверсия
 • Намерения и съвети, предложения
 • Количествени прилагателни (a lot of, a large number of, a great deal of)
 • Подредба на наречията в английския синтаксис
 • Начини за изразяване на предсказания, намерения
 • Употреба на изразите „свиквам”, „свикнал съм”, „ще свикна”- („to be used to“, „get used to“)
 • Каузативният глагол “have” и „get”
 • Бъдеще перфектно време (Future Perfect Tense)
 • Бъдеще продължително време (Future Progressive Tense)

 


Предстоящи курсове

* Вечерен курс за ниво B2 по английски език в Бургас! - от 04.06.2024

* Вечерен курс по английски език в Бургас! Ниво: А2 - от 06.06.2024

* Вечерен курс по английски език за начално ниво! - от 17.06.2024

Запитване за курс