Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по френски език

Курсовете по общ френски език в Езиков център WORDS, Бургас се водят по учебната система Rallye.

ПЪРВО НИВО /A1/

Rallye 1 – общо съдържание:

Учебникът съдържа 15 урочни единици, като на всеки 5 урока има секция Bilan – проверка на степента на овладяване на граматиката и лексиката. В края на всеки урок има страница, посветена на подготовка за сертификата DELF – международно признат сертификат за владеене на френски език.

В първо ниво курсистите могат да разбират познати думи и основни изрази, свързани с тях, със семействата им и с непосредственото им обкръжение. Успяват да задават основни въпроси и да отговарят на такива. С лекота използват прости изрази и изречения, за да описват мястото, където живеят и хората, които познават.

Rallye 1 – граматика

 • Сегашно време на изявително наклонение 

 • Спрежение на глаголите от 1-ва, 2-ра и 3-та група

 • Лични местоимения   

 • Определителен, неопределителен, частичен член за мъжки род, женски род и множествено число         

 • Самостоятелни лични местоимения         

 • Показателни и притежателни прилагателни         

 • Възвратни глаголи       

 • Заповедна форма         

 • Минало свършено време и съгласуване на миналото причастие         

 • Близко бъдеще време и бъдеще просто

 • Лични местоимения като пряко и непряко допълнение       

 • Относителни местоимения      

 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия
   

ВТОРО НИВО /А2/ 

Rallye 2 – граматика

 • Преговор, затвърждаване и разширяване на познанията върху сложно минало време, минало несвършено време, лични местоимения и др.

 • Въвеждане на понятието условно наклонение. Образуване и употреба.

 • Въвеждане на подчинително наклонение. Форми и употреба.

 • Страдателен залог

 • Неопределително прилагателно и местоимение

 • Сложни относителни местоимения

 • Логически връзки. Причина. Следствие.

 • Притежателни местоимения

 • Деепричастие. Образуване и употреба


ТРЕТО НИВО /B1/ 

Rallye 3 – общо съдържание

В това ниво курсистите се запознават с различни видове автентични текстове. Упражняват се следните стилове на четене: глобално, селективно и детайлно. Вниманието е насочено към усвояване на фразеологичните изрази и разнообразна лексика.

Rallye 3 – граматика

В ниво B1 курсистите затвърждават и развиват граматическите структури и категории, усвоени в нивата А1 и А2. Набляга се на изискванията за писането на есета, официални и неофициални писма, които са част от изпита за сертификат DELF.


Предстоящи курсове

Запитване за курс