Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Пткриийте света на чуждите езици!

Общ курс по италиански език

Програма на езиковия курс по италиански език, в Езиков център WORDS, Бургас, включва следния учебен материал: 

Учебна система: T. Marin. S. Magnelli: "PROGETTO ITALIANO" 1, 2, 3 с дискове към "PROGETTO ITALIANO" 1 и 2

Ниво 1: "PROGETTO ITALIANO" 1 (от встъпителната учебна единица до урок 7 включително)

Лексика: основни комуникативни познания и умения за всекидневни контакти; най-типични изрази; информация за страната, градовете, традициите, обществените места, заведенията за хранене, транспорта, празниците, културата (кино, театър).

Граматика: фонетични особености; морфология: съществителни – род и число, прилагателни, съгласуване, лични местоимения, спомагателните глаголи "Съм" (essere) и "Имам" (avere); граматични времена - сегашно, минало близко, бъдеще, бъдеще сложно, минало несвършено, отдавна минало.

Ниво 2: "PROGETTO ITALIANO" 1 (от 8 до 11 урок плюс няколко преговорни единици, включващи по-сложни езикови конструкции)

Лексика: наблягане на характерните особености на разговорния език; включване на теми за пазаруване, телевизия, интернет, музика, кратки информации за културни паметници.

Граматика: особености на лините местоимения – комбинирани местоимения; възвратни глаголи; безлична форма; повелително наклонение на правилни и неправилни глаголи; повелително наклонение на "Ти" и "Вие"; условно наклонение – просто и сложно условно наклонение; упражняване на времената и наклоненията.

Ниво 3: "PROGETTO ITALIANO" 2 (от 1 до 7 урок включително)

Лексика: учебни заведения в Италия; хотели и квартири; посещение на спектакъл; по-известни художници, писатели, композитори; кратки исторически бележки; поглед към съвременна Италия.

Граматика: степени за сравнение; комбинирани местоимения; минало историческо време – правилни и неправилни глаголи; отдавна минало време; подчинително наклонение в сегашно и минало време.

Ниво 4: "PROGETTO ITALIANO" 2 (от 8 до 11 урок включително, плюс преговорните единици)

Лексика: Проблеми на съвременния свят – замърсяването на околната среда; новите технологии – предимства и недостатъци; произшествия – кражби, пътно-транспортни произшествия и т.н. – как да се изложи подобен инцидент; по-известни съвременни писатели; фестивалите в Сан Ремо; по-известни художествени галерии; италианската мода и стилистите.

Граматика: подчинително наклонение – преговор на подчинителното наклонение в сегашно и минало време; подчинително наклонение в минало несвършено време; подчинително наклонение в отдавна минало време; условни изречения – три вида; съгласуване на времена и наклонения; пряка и непряка реч; неопределителни наклонения – сегашен и минал инфинитив, сегашен и минал герундий, минало причастие.

Ниво 5 (може да се раздели на две нива – 5 и 6 или 5а/ и 5б/) :

"PROGETTO ITALIANO" 3 Неадаптирани откъси от художествени произведения; откъси от статии; материали за традиции, езикови особености, жестове, поведение, хумор. Осем подробни теста, включващи упражняване на времена, предлози, местоимения.19 теста върху лексиката и граматиката, изучавани в "PROGETTO ITALIANO" 1, 2, 3.


Предстоящи курсове

* Уикенд езиков курс по италиански език в Бургас! - от 21.01.2018

Запитване за курс