Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по руски език

Общият курс по руски език в Езиков център WORDS, Бургас, се провежда по учебната система "Я знаю на отлично русский язык" и е разделен в 4 отделни нива.

ПЪРВО НИВО

То е за хора с минимални или никакви познания по руски език. Това ниво на курса, съдържа много упражнения за четене, писане и говорене, и подготвя курсиста за първите контакти с рускоговорящи и за основни ситуации от ежедневието. Граматически, в него се разглеждат форми от руския речеви етикет, основни категории на глагола, склонението на съществителните и прилагателните. В това ниво, курсистите ще имат възможност да практикуват думи и изрази в реални ситуации от ежедневието.

ВТОРО НИВО

Нивото е надграждащо. То предлага задълбочаване и допълване на граматичните и лексикални знания по руски език на курсиста. Основни акценти в него са усъвършенстване употребата на спрежението на глагола и падежната система, както и натрупване на думи от области като работното място, заведения за хранене, лекарски кабинет, болница и др. Разбира се, курсистите на Езиков център WORDS, Бургас, ще имат възможността да използват придобитите знанията и от първо ниво, с повече диалози и писмени задачи.

ТРЕТО НИВО

Предпоследното ни ниво предполага по-детайлни познания и се води предимно на руски език. Курсистът навлиза по-дълбоко в системата на времената на глагола, склоненията на съществителните, прилагателните и местоименията и др. Курсът по руски език в Езиков център WORDS, Бургас, е също така богат на теми и автентични диалози, които дават представа за живота в Русия и позволяват на курсистите да усвоят допълнителен речников запас.

ЧЕТВЪРТО НИВО

Предназначено е за хора с добри основни познания по езика. Курсът затвърждава и разширява лексикалните и граматични познания. Основни теми са свободното време, обществено-политическия живот, медиите, взаимоотношенията между хората и др. Граматичните теми са разнообразни и обхващат предлози, съюзи и др.


Предстоящи курсове

Запитване за курс